• Ik doe nu een gift

Privacyverklaring

Dimpnafonds vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en we gaan dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We respecteren de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Dimpnafonds vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan ons steeds contacteren op Dimpnafonds vzw, J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel en info@dimpnafonds.be. Ons ondernemingsnummer is 735.363.730.

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

  • om je te informeren over onze activiteiten en over wat wij met jouw gift doen, dit zowel per gewone post of telefoon (gerechtvaardigd belang), als per e-mail (expliciete toestemming)
  • om je te vragen een gift te doen (gerechtvaardigd belang)
  • voor de administratieve afhandeling van giften (uitvoering overeenkomst), inclusief eventueel het bezorgen van het fiscaal attest (wettelijke verplichting)

Onze verwerking van persoonsgegevens voor fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Dimpnafonds: we kunnen onze missie – en dus meerwaarde creëren voor patiënten, hun familie en bezoekers in de regio – alleen maar realiseren als we ook aan fondsenwerving doen. Voor de financiering van een goed doel zoals Dimpnafonds is het nodig om aan fondsenwerving te doen, alleen zo kunnen we onze non-profitdoelstellingen realiseren.

In het kader van onze fondsenwervingscampagnes contacteren wij je vooral via gewone post of telefonische oproepen (tenzij je ons vraagt om je niet langer te contacteren). Wij kunnen je ook via e-mail contacteren indien je ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

Nadat je een gift hebt gedaan aan onze organisatie, verwerken we jouw gegevens voor de correcte afhandeling van je gift, zodat we onze verplichtingen tegenover jou kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld het bezorgen van je fiscaal attest of het updaten van je gegevens), maar ook op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken in het kader van onze fondsenwervingscampagnes.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de bovengenoemde doeleinden verwerken wij (tenzij je dat niet wenst, zie punt 6):

  • contactgegevens (naam, adres, geslacht, taal);
  • e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als je ons deze informatie bezorgt) van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen voor onze activiteiten;
  • voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand contacteerden;
  • informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van jouw giften en eventueel informatie nodig voor het bezorgen van fiscale attesten).

Als je ons niet de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het (correct) invullen van een formulier of op enige andere wijze, kunnen we jouw gift en/of fiscaal attest niet correct behandelen.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die je ons spontaan zou bezorgen, zoals je feedback over onze organisatie of over bepaalde activiteiten of campagnes.

Soms krijgen we van derde partijen adresbestanden voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden je gegevens alleen opgeslagen als je een gift doet ten gevolge van die campagne (tenzij je ons vraagt om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te worden, in dat geval bewaren we jouw naam en adres om ervoor te zorgen dat we je in de toekomst niet meer aanschrijven).

Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals de gifthistoriek, de leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

3. Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onder meer drukwerk, distributie, websitebeheer, online fondsenwerving, giftenbeheer, e-mailbeheer en databasbeheer.

Deze dienstverleners (zogenaamde ‘verwerkers’) verwerken jouw gegevens onder onze verantwoordelijkheid. Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van jouw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Jouw gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan derden buiten onze organisatie wanneer dat nodig is voor de behandeling van jouw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn (bijvoorbeeld bij een statutaire audit of doorlichting van de fiscale overheid voor de uitgave van fiscale attesten).

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden die gevestigd zijn buiten de EU.

4. Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je deze heb gegeven of dan wat wettelijk vereist is.

Indien wij jou als potentieel donateur aanschrijven en je doet geen gift, dan worden je gegevens niet verder door ons verwerkt (tenzij je ons vraagt om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te worden, in dat geval bewaren we jouw naam en adres om ervoor te zorgen dat we je in de toekomst niet meer aanschrijven).

Indien je ons wel een gift hebt gedaan, verwerken wij jouw gegevens verder in het kader van onze fondsenwerving en communicatie. We bewaren de gegevens tot 10 jaar na je laatste gift of nadat je op enige andere wijze actief jouw interesse in onze organisatie hebt getoond, bijvoorbeeld door informatie op te vragen, een gift te doen of naar een evenement te komen (of langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale wetgeving).

Wij zullen je gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien je ons laat weten dat je dat niet meer wenst, onder voorbehoud van de bepalingen van punt 6 hierna. Gegevens met betrekking tot de uitreiking van fiscale attesten zullen minimaal bijgehouden worden zo lang als wettelijk vereist is.

5. Hoe verkregen wij jouw contactgegevens?

Wij verkregen jouw contactgegevens doordat:

  • je in het verleden al een gift hebt gedaan voor onze organisatie en we jou daarom opnamen in ons bestand; of
  • je op enige wijze hebt aangegeven dat je door ons gecontacteerd wil worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement); of
  • we jouw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne ter beschikking kregen van een derde voor eenmalig gebruik. Verdere gegevens over de betrokkene derde kan je op eenvoudige aanvraag bij Dimpnafonds verkrijgen.

6. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

Je kan jouw persoonsgegevens in onze databank inkijken, laten verbeteren of verwijderen. Je kan je ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Wanneer je gebruik maakt van jouw recht van verzet tegen een verwerking of ons vraagt jouw gegevens te verwijderen, bewaren we enkel nog je naam en adres op basis van onze wettelijke verplichting om je toe te laten je recht van verzet of recht van vergetelheid uit te oefenen (i.e. jouw wens om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te worden) en op basis van ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens bij te houden zodat je niet meer gecontacteerd zal worden. Voorts kan je binnen de wettelijke voorwaarden vragen jouw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Je kan jouw rechten uitoefenen door een brief te sturen mét een kopie van (de voorkant van) jouw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat jouw identiteit bewijst, naar Dimpnafonds (J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel), of via e-mail aan info@dimpnafonds.be.

7. Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Wijziging privacyverklaring

Dimpnafonds kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De huidige verklaring dateert van 11 mei 2021.

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it.